Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Piotr Kowalczyk
15.03.2021

Zawierając związek małżeński wszelkie dobra (o ile nie została podpisana umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej - intercyza) obejmuje tzw. wspólność majątkowa. Po jej ustanowieniu dobra materialne, które nabyte zostały przez jednego z małżonków stanowią majątek wspólny. Przedmioty, które nie zostały ustawowo objęte wspólnością, stanowią osobisty majątek każdego z małżonków.

Majątek osobisty a wspólny

  • Majątek osobisty stanowić mogą dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa oraz różnego typu darowizny, prawa autorskie czy nagrody,
  • Do majątku wspólnego zalicza się między innymi wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków. Dochody pochodzące z innej działalności, zarówno pochodzące z majątku wspólnego czy majątku osobistego każdego z partnerów. Należą do niego również środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym jak i pracowniczym funduszu należącego do każdego z małżonków.

Kiedy może dojść do podziału majątku?

Zazwyczaj do podziału majątku dochodzi po prawomocnym ustaniu wspólności ustawowej, co najczęściej ma miejsce po rozwiązaniu małżeństwa stron poprzez dokonanie rozwodu. Do podziału majątku może dojść również w trakcie trwania związku małżeńskiego, a dokonuje się go najczęściej w formie umowy lub w rezultacie postępowania sądowego.

Podział majątku w toku postępowania sądowego

Do podziału majątku przed sądem dochodzi najczęściej wtedy, kiedy nie jest możliwe uzyskanie pomiędzy dawnymi małżonkami porozumienia zarówno w kwestii samego składu majątku wspólnego, jego wartości, a także sposobu, w jaki zostanie on rozdysponowany pomiędzy stronami. Ustalanie podziału majątku w toku postępowania sądowego ma miejsce również wówczas, kiedy roszczenia byłych małżonków są ze sobą zbliżone. W tej drugiej sytuacji ustawodawca przewiduje pewne udogodnienia. W sytuacji, gdy do wniosku o podział majątku dołączony został projekt zawarcia ugody opłata za jego złożenie wynosi 300,00 PLN. W przeciwieństwie, gdy wnioskując o podział majątku nie ma w tej kwestii porozumienia między byłymi małżonkami, wówczas opłata składana przez stronę inicjującą postępowanie zwiększa się do 1.000,00 PLN.

Dodatkowo, gdy w przypadku braku porozumienia z byłym partnerem podejmie się decyzje o wejściu na drogę sądową należy mieć na uwadze, że postępowanie może być czasochłonne ze względu na konieczność przeprowadzenia w takim przypadku postępowania dowodowego. Przy takim postępowaniu pomocna może być pomoc adwokata, który pomoże nam załatwić wiele spraw. Wybór adwokata to sprawa bardzo indywidualna. Sporo adwokatów zajmujących się sprawami podziału majątku znajdziemy na stronie https://www.skuteczny-adwokat.com/.

Postępowanie może ulec dalszemu wydłużeniu szczególnie wtedy, gdy wspólny majątek jest znacznej wartości, w jego skład wchodzi nieruchomość a sami byli małżonkowie nie mogą osiągnąć zgodności co do wartości majątku. W takiej sytuacji koniecznością będzie zasięgnięcie opinii biegłego rzeczoznawcy. Wiąże się to jednak z częstym kwestionowaniem takiej opinii przez jedną ze stron. To właśnie aspekt związany z wyceną części składowych majątku wspólnego, jest tym, który powoduje największe opóźnienia w zakończeniu sprawy.

W pierwszym kroku sąd wydający rozstrzygnięcie w sprawie musi ustalić jakie dobra materialne wchodzą w skład wspólnego majątku. Następnie, po uwzględnieniu stanowiska oraz przedstawianych przez każdego z byłych małżonków argumentów podejmuje decyzję o powierzeniu majątku  na własność jednej ze stron z równoległym nakazem obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka.

W przypadku, gdyby któraś ze stron nie wyrażała chęci posiadania poszczególnego elementu majątku na własność, sąd może również podjąć decyzję o jego sprzedaży. Niestety rozwiązanie takie jest niekorzystne o tyle, że ewentualna sprzedaż mienia następuje na podstawie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące egzekucji majątku, co może w sposób znaczący wpłynąć na obniżenie poszczególnych jego elementów.

Podział majątku w wyniku umowy między stronami

Drugim rozwiązaniem umożliwiającym podział majątku jest sporządzenie umowy pomiędzy byłymi małżonkami. Rozwiązanie to możliwe jest jedynie wówczas, gdy cele poszczególnych stron są ze sobą zbieżne w wyniku uprzednich negocjacji lub bez nich.

W przypadku, kiedy jedną ze składowych wspólnego majątku jest nieruchomość, niezbędne będzie sporządzenie pomiędzy stronami umowy w formie aktu notarialnego. Ta alternatywa wiąże się z odprowadzeniem opłat notarialnych. Jest to jednak rozwiązanie znacznie szybsze i wygodniejsze od drogi w postępowaniu sądowym.

Przed wyborem sposobu podziału majątku należy rozważyć, czy istnieje możliwość porozumienia stron we wszystkich związanych z tym aspektach. Warto rozważyć również aspekt związany z szybkością załatwienia sprawy podziału majątku oraz koszt złożenia wniosku. Zdecydowanie częściej korzystniej jest dojść do porozumienia i uniknąć postępowania sądowego. Takie rozwiązanie możliwe jest czasem jednak dopiero po zasięgnięciu pomocy mediatora, który pomoże ustalić wspólne oraz satysfakcjonujące każdą ze stron rozwiązanie.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.